Republic of North Macedonia

The Pilots > Republic of North Macedonia

uk_flag-8

In the Republic of North Macedonia, 82% of the housing stock has been built before 1991, and 98% of apartments are privately owned. 80% of homeowners living in MFAB are low-income households.

The ComAct pilot case in the Republic of North Macedonia focuses on two municipalities: Karposh (Skopje) and Kavadarci. Most of the MFABs in Karposh are connected to a central heating system, while in Kavadarci there is no central heating system, and almost 50% of families living there use woods for heating.

In Karposh (Skopje) and Kavadarci, partners will aim to refurbish 4 MFAB and will benefit 180 households. HFHM, coordinator for this pilot, will do so by:

-Assessing the needs and financial capabilities of homeowners

-Establishing an Energy Advice Resource Centre

-Promoting financial opportunities for EE upgrades in MFABs, applying already exisiting financial models and/or adjusting them according to the needs of the vulnerable households; organizing community events

-Implementing optimal EE measures in MFABs and analysing their impacts

-Identifying and promoting best practices, conducting socio-economic research in these two municipalities

-Facilitating involvement of different stakeholders with a special focus on the business and NGO sectors; as well as local self-government units (capacity-building, coaching and advising).

Rom_flag-8

Во Македонија, 82% од станбениот фонд е изграден пред 1991 год. и 98% од становите се во приватна сопственост, а 80% од домаќинства во станбените згради се со ниски приходи.

ComAct пилот проектот во Македонија се фокусира на две општини: oпштина Карпош во Скопје и општина Кавадарци. Најголем дел од станбените згради во општина Карпош се поврзани на градски централен систем на греење, а во Кавадарци заради недостиг од градска мрежа за централно греење, речиси 50% од домаќинствата го користат дрвото како главен извор за загревање.

Со пилот проектот ќе се овозможи реновирање на 4 станбени згради во општина Карпош и општина Кавадарци, при што директна корист ќе имаат 180 домаќинства. Хабитат Македонија како координатор на овој пилот проект ќе ги спроведе следниве активности:

-Проценка на потребите и финансиските можности на сопствениците на станови;

-Формирање на Ресурсен Центар за енергетска ефикасност и совети;

-Промовирање на финансиски можности за подобрување на ЕЕ во станбени згради, примена и/или прилагодување на постојните финансиски модели според потребите на ранливите домаќинства, организирање на настани за активирање на жителите;

-Спроведување на оптимални мерки за ЕЕ во станбените згради и анализирање на ефектите;

-Идентификација и промовирање на најдобрите практики и спроведување на социо-економско истражување во двете општини;

-Организирање и вклучување на различни засегнати страни во пилот проектот со специјален фокус на бизнис секторот и граѓанскиот сектор, како и локалната самоуправа (зајакнувајќи  ги нивните капацитети, обуки и совети).

Filter by language:

Show all