Bulgaria

The Pilots > Bulgaria

uk_flag-8

In Bulgaria, 39.2% of the population is unable to keep their homes warm (compared to an average of 8% for the EU and 16% for the CEE region in 2016). The majority of low-income citizens live in prefabricated apartment blocks with shared ownership in residential districts located in the cities’ outskirts.

ComAct will aim to renovate 4 multifamily residential buildings in the cities of Burgas and Gabrovo. To do so, the City of Burgas and EnEffect will:

  • Analyse packages of energy efficient measures achieving more ambitious energy efficiency classes and financial parameters;
  • Monitor achieved energy and financial savings in the two pilots
  • Stimulate community action in various homeowner associations (HOA) and establish an Energy Advice Resource Centre;
  • Design and test financial instruments to lift barriers to access to financing for energy poor households
  • Develop informational materials and train local experts to convey information to HOAs.

 

Bulgaria_flag-8

39,2% от населението в България не е в състояние да поддържа домовете си топли през 2016 г. (при средно 8% за ЕС и 16% за региона на ЦИЕ). По-голямата част от гражданите с ниски доходи живеят в жилищни блокове със споделена собственост в жилищни квартали, разположени в покрайнините на градовете.

Проектът ComAct има за цел да обнови 4 многофамилни жилищни сгради в градовете Бургас и Габрово. За целта община Бургас и ЕнЕфект ще:

  • Анализират пакети от мерки за енергийна ефективност за постигане на по-амбициозни класове на енергийна ефективност и финансови параметри;
  • Наблюдават постигнатите енергийни и финансови икономии при двата пилотни проекта;
  • Стимулират действията на общността в различни асоциации на собственици на жилища и създаване на енергиен консултативен център;
  • Проектират и тестват финансови инструменти за премахване на бариерите пред достъпа до финансиране за енергийно бедни домакинства;
  • Разработват информационни материали и обучават местни експерти да предават информация на асоциациите на собственици;

Filter by language:

Show all