Брошура ComAct на македонски јазик

Брошура ComAct на македонски јазик

Целта на ComAct е да направи значајни подобрувања во станбените згради со кои ќе
се постигне големо влијание врз трошоците за енергетска ефикасност во земјите од
регионот на ЦИЕ и ПРСС, односно да ги направи подостапни и полесни за управување за
енергетски сиромашните заедници, како и да обезбеди неопходни услови за поддршка
за нивно издигање од нивото на енергетска сиромаштија.

Tокму поради фактот што дури и денес, луѓе со многу различни приходи живеат заедно
во иста зграда, ComAct сака да создаде ново разбирање за енергетската сиромаштија во
контекст на станбените згради во регионот на ЦИЕ и ПРСС. За да го постигне тоа, ComAct
ќе работи на зајакнување и организирање на заедниците на енергетски сиромашните
сопственици на станови заедно со најрелевантните локални чинители во еден
„екосистем“, кој овозможува енергетски ефикасно реновирање на станбените згради во
кои живеат енергетски сиромашни домаќинства.

Download documents

We invite you to fill in the form to receive news and updates about ComAct in your inbox, not more than twice a year.

Please note all fields are compulsory.

Subscribe

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from BPIE:

We're committed to your privacy. BPIE uses the information you provide to us to contact you about our relevant content, projects, and services. You may unsubscribe from these communications at any time. For more information, check out our Privacy Policy

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.